+48 694 735 845
e-mail: aterm@aterm.com.pl
    
English version
 Audyt efektywności energetycznej

Wykonujemy obowiązkowy audyt efektywności energetycznej dla dużych przedsiębiorstw

„Ustawa o efektywności energetycznej” (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 831 2016.10.01) z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 wprowadza obowiązek wykonania audytu efektywności eneregtycznej dla dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z zapisami ustawy audyt energetyczny musi zrealizować każde duże przedsiębiorstwo, najpóźniej do 30 września 2017 roku.


Dużym przedsiębiorcą (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:
- 250 lub więcej osób zatrudnionych. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia;
- suma bilansowa 43 mln. (175,82 mln. zł) lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015;
- roczny obrót 50 mln. (204,45 mln. zł) lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa swoim zakresem musi objąć minimum 90% zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Zgodnie z Art. 40.1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust.1:
1) pkt 1- 5, nie może być wyższa niż 10% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy końcowego, lub towarowego domu maklerskiego, lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 10 ust. 2, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;
2) pkt 6, nie może być wyższa niż 3 000 000 zł;
3) pkt 7, nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 39 ust. 1, Prezes URE uwzględnia zakres naruszeń, powtarzalność naruszeń oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

link: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6692,Informacja-nr-462016.html

 
Przykładowe termogramy pokazuj±ce mostki termiczne i nieprawidłowo¶ci w izolacji cieplnej budynków.


 

 

 

 
 
   Copyright ©   Aterm Termowizja Certyfikaty Energetyczne Białystok, Karol Walenciej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
 
     
Antispam